BC Kush (Trim)
Shake

BC Kush (Trim)

$7.00
per 1 g
$13.00
per 2 g
$23.00
per 1/8 oz
$42.00
per 1/4 oz
$80.00
per 1/2 oz
$152.00
per 1 oz
Total THC20.6%
Total CBD0.1%

Indica Dominant Hybrid | Cultivated by AMG

Similar Products